Trên phố vắng gần hafen

Trên phố vắng gần hafen

Trên phố vắng gần hafen