Bố ơi xách ba lô hộ Đậu đi

Bố ơi xách ba lô hộ Đậu đi

Bố ơi xách ba lô hộ Đậu đi