But first coffee


Pour over với Kalita V60 sứ luôn cần sự lưu tâm với độ nóng của nước , khoảng 70oC, và độ mịn của bột cà phê, nếu xay quá thô, nước sẽ thẩm thấu nhanh khi cà phê chưa kịp nở…

Keeping memories alive

Morning coffee with hubby.

Pour over method

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: